dimecres, 31 d’agost de 2011

Com resistir l'assetjamentAlguna vegada heu intentat donar-vos de baixa d'un servei de telefonia o internet? Heu tingut mai cap problema per tramitar la baixa d'un servei que ja no necessitàveu? De ben segur que sabeu de què us parlo. Malgrat tot allò que hagueu pogut llegir o sentir sobre el tema, donar-se de baixa de qualsevol servei de telefonia o internet sense clàusula de permanència (si no accepteu terminal nou, l'establiment d'aquesta clàusula, és il·legal), o amb compromís de permanència exhaurit és d'allò més senzill, malgrat tots els impediments legals existents. Només heu de tenir clara una cosa: No claudicar davant l'estratègia de la por, l'amenaça i l'extorsió utilitzades impunement per les professionalment estafadores empreses de telecomunicacions que operen amb total llibertat en aquesta xoricràcia xarcutera.

El procediment més efectiu per donar-se de baixa d'un servei és un que cap de les companyies de telefonia accepta com a vàlid (no tenen cap dret a fer-ho) perquè és l'únic que permet el client o l'ex-client demostrar de forma fidedigna que hom ha contactat amb l'operadora per donar-se de baixa. Aquest procediment es diu BUROFAX, i s'ha d'enviar conjuntament amb un fax (procediment establert per les companyies per a donar-se de baixa i que, en cap cas, garanteix al client una resolució favorable a la seva voluntat, al no poder demostrar el seu contingut) des d'una oficina de correus adreçat al departament de baixes de la companyia de la qual voleu donar de baixa un servei. Enviar un burofax amb certificat simple costa uns 10 euros. Aquest certificat només prova l'enviament d'un comunicat i la recepció amb DNI de la persona que el rep, però no prova el contingut del que s'envia. Si voleu obtenir un certificat sobre el contingut del burofax, que us costarà uns deu euros més, podeu demanar-lo o bé el dia en què envieu el burofax o bé a partir de llavors, amb un màxim de 6 mesos, des de la mateixa oficina d'on heu enviat el burofax. Jo sóc partidari d'enviar d'entrada el burofax sense certificat de contingut, perquè sempre s'està a temps de demanar-lo en un termini de 6 mesos presentant el certificat senzill.

Utilitzeu el recurs del burofax perquè ni la trucada telefònica ni el número de fax ofert per cap de les companyies com a mode protocolari de sol·licitar la baixa d'un servei us serviran, a l'hora de demostrar més endavant (quan us continuïn cobrant per un servei inexistent) que vosaltres heu sol·licitat aquesta baixa. En tot cas i, com a molt, podreu demostrar que vau enviar alguna cosa però sense poder demostrar el què. És per això que vaig decidir donar-me de baixa d'un servei tirant pel dret; és a dir, enviant directament un burofax al departament de baixes de la companyia.


Us facilito un model de burofax que en el seu moment vaig elaborar i que comparteixo amb tots vosaltres amb molt de gust:

A la atención del Departamento de Bajas de (nom de la companyia):

Yo, (nom i cognoms) , con DNI (número) , solicito la baja del servicio de (tipus de servei), del cual me dí de alta el (data) . Mi petición de baja afecta exclusivamente a este servicio, sin tener efectos en cualquier otro de los servicios que pueda tener contratados con esta companía.

Motivo de baja del servicio (tipus de servei): (Explicar motiu).
Fecha de desconexión del servicio: 2 días hábiles a partir de la fecha de envío de este burofax (*)
Teléfono de contacto: (telèfon)
E-mail de contacto: (e-mail)

(Nom i cognoms)
(Signatura)
(*, data completa)

(fotocòpia del DNI per ambdues cares)

Una vegada enviat el burofax, immediatament, aneu a l'entitat dalton-financera a on tingueu domiciliats els rebuts i demaneu el bloqueig de qualsevol intent de la companyia de continuar cobrant-vos pel servei que ja heu donat de baixa. Només cal que els doneu el número de referència que apareix en qualsevol dels rebuts bancaris anteriors, per aquest concepte.

Durant un període d'uns pocs mesos gaudireu d'un temps de pau i tranquil·litat, fins que un bon dia rebeu una carta de la companyia informant-vos que els ha estat impossible cobrar-vos el rebut i que, per aquest motiu, aquesta es veu obligada a tallar-vos el suministrament del servei fins que no pagueu els euros corresponents a l'import descobert que a ells els surts dels collons demanar-vos, fent-se el ornis. En primer lloc, quan això passi, no se us ocorri pagar, mantingueu la calma i espereu a què es vagin produïnt els esdeveniments, sense actuar.

Aviat rebreu una primera trucada d'una persona que us truca de part del departament de cobraments de la companyia en qüestió. Us comunicarà que deveu una quantitat X. Vosaltres respondreu que no deveu cap quantitat a l'haver-vos donat de baixa del servei mitjançant un burofax. Us diran que aquest no és un dels mètodes per donar-se baixa que té establerts la companyia i us oferiran totes les facilitats per fer-los efectiu la quantitat que us reclamen, bé cantant-los a través del telèfon el número de la vostra targeta de dèbit/crèdit, bé convidant-vos a tornar a donar-vos de baixa a través del número de fax qus donen, acció que us adverteixen que no servirà de res sense abonar, prèviament, la quantitat que la companyia pretén robar-vos. Mantingueu la calma en tot moment, actueu amb paciència i educació, sabedors dels vostres drets.

Si les trucades d'assetjament-coacció per pagar es succeeixen dia rere dia, així com el bombardejament de missatges SMS indicant-vos tant el suposat deute com el número de compte de la companyia per fer efectiu el pagament mitjançant transferència, llavors limiteu-vos a enviar un simple fax certificat (no cal tornar a enviar cap burofax) al número de fax que us ha facilitat la companyia per donar-vos de baixa, fent-ho evidentment sense pagar-los absolutament res abans.


A continuació us facilito un model de fax elaborat personalment una vegada arribats a aquest punt:

(Nom i cognoms, domicili, telèfon i e-mail del l'emissor)

(Dades del receptor: Departament de Baixes + nom de la companyia)

Señores de (nom de la companyia),

Me dirijo a ustedes con motivo de una reclamación improcedente realizada por su empresa sobre un supuesta deuda de (quantitat) que alegan que tengo contraída con la compañía de telecomunicaciones (nom de la companyia), sobre un servicio de (tipus de servei) que contraté con ustedes en (data) y cuyo servicio di de baja el (data), mediante el envío en dicha fecha de un burofax dirigido al Departamento de Bajas de (nom de la companyia). Después de más de (nombre de trucades) llamadas al número (el seu número de telèfon per donar-se de baixa), e intentos de baja telefónica, sin poder tener acceso al número de fax mediante la tienda (nom de la compañía), me decidí a utilizar la herramienta más fehaciente que me permite demostrar que solicité la baja en la fecha que indico, (data novament), y con certificado de contenido que así lo acredita. Envío copia del burofax junto al presente fax del cual tengo el correspondiente certificado de contenido y resguardo.

El (data completa), recibo una llamada telefónica a las (hora exacta) desde el número (el que queda registrat al vostre telèfon) de (nom de la companyia), en cuyo nombre una persona me informa acerca de una deuda que asciende a (quantitat) correspondiente a un supuesto servicio contratado de (tipus de servei) hasta dicha fecha. En esta llamada, se me comunica que el burufax enviado el (data) no tiene validez como medio para solicitar ser dado de baja en el servicio ofrecido hasta la fecha por (nom de la companyia) y se me propone la alternativa de hacerlo enviando una solicitud de baja a un número de fax que no me es comunicado por la compañía.

El (data completa) recibo a travé de mi número móvil un mensaje de texto a las (hora exacta) desde el número (el que sigui, de la companyia) del Departamento de Cobros de (nom de la companyia), invitándome a realizar un ingreso de (quantitat) a la cuenta (número de compte + nom del banc) o bien llamando al número (el que sigui, de la companyia) para efectuar el pago de esta cantidad con tarjeta.

El (data completa), recibo por segunda vez una llamda telefónica a las (hora exacta) desde el número (el que sigui) de (nom de la companyia). Mi interlocutor, que es la misma persona que llama a las (hora d'abans), intenta muy amablemente conseguir los datos de mi tarjeta de crédito con la intención que realice el pago de la cantidad que, en ningún caso, adeudo, lo más rápidamente posible. Es entonces cuando le pido a esta persona que me diga el número de fax no facilitado anteriormente, a cuya petición esta persona accede finalmente a facilitarme el número de fax (el número que sigui), adviertiéndome a continuación que no servirá de nada enviarles ningún fax sin efectuar previamente el ingreso de los 78,29 euros en una cuenta de (nom de la companyia) y coaccionándome a hecer efectivo el pago de dicha cantidad en una semana, estableciendo el (data completa) como fecha límite.

Considero las formas de proceder de la empresa (nom de la companyia) del todo improcedentes así como también una vulneración de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Exijo una disculpa formal de la empresa (nom de l'empresa) por el trato recibido por parte de la compañía de la que soy (o de la que heu estat) cliente desde (data) y cuya responsabilidad como pagador está fuera de toda duda.

En cuanto a la reclamación de las cantidades anteriormente referenciadas, espero que rectifiquen y me hagan llegar la carta correspondiente a que no debo dicha cantidad. En caso de que mantengan su reclamación, utilizaré todos los medios legales correspondientes sin perjuicio de los costes que eso les suponga. Además, en caso de no rectificar o de continuar con dicha reclamación, informaré del caso tanto a la prensa como en foros de internet, así como por supuesto, a las agencias de defensa de Consumidores y Usuarios, con el único fin de informar y, por supuesto, reclamar en base a mis derechos.

Atentamente

(Nom i cognoms)
(Número de DNI)
(Signatura)

(Adjuntar còpia del burofax original + el corresponent certificat)


No espereu rebre cap rectificació formal per part de ningú. Ans al contrari, seguireu rebent trucades amenaçadores de la companyia en qüestió fins que la operadora del departament de cobraments finalment us comuniqui que totes les trucades que han tingut lloc fins ara han estat gravades per la companyia (podeu respondre'ls dient que heu fet el mateix), que deriven el vostre cas a una assessoria de cobrament d'impagats de morosos i que ja podeu començar a contactar amb el vostre advocat. Això, pel cap baix. Sense exagerar. Els advocats de les companyies de telefonia tenen tanta feina que es dediquen a tramitar expedients a pes, sense personalitzar cada cas. Això respòn a l'objectiu de les companyies d'acabar cobrant de persones atemorides per les amenaces, deguin realment alguna quantiat com si no. Aquesta és la raó per la qual la majoria d'expedients acaben en mans d'aquestes assessories col·laboradores, matons d'estil 'El cobrador del Frac' encarregades de fer la feina bruta d'unes companyies de telecomunicacions que són unes autèntiques màquines d'assetjament i extorsió. 

Uns dies després rebreu, adreçada al vostre nom, la primera comunicació de l'assessoria en qüestió, amb un aspecte semblant al que us escric a continuació:

(Nom de l'assessoria)
(Les vostres dades)
(El vostre número d'expedient, que és el mateix tant per la companyia de telecomunicacions com per l'assessoria de cobrament d'impagats)
(Import que reclamen)
(Lloc i data d'enviament)

Estimado Sr/Sra. (el vostre primer cognom)

Ha entrado en esta Asesoría el expediente de la deuda que tiene Vd. contraída con (nom de la compania) y que asciende al importe de (quantitat), salvo que existan más facturaciones no contabilizadas hasta la fecha.

Al objeto de que el saldo actual no se vea incrementado con gastos innecesarios, le insistimos a que proceda seguidamente a regularizar su cuenta mediante ingreso o transferencia en la C/C que a continuación se detalla, indicando siempre su nombre, nº de expediente y nº de móvil:

Beneficiario: (nom de la companyia)
(Entitat financera + oficina + dígits de control + compte corrent)

Rogándole, para evitar errores al aplicar el pago, nos envíe FAX del ingreso al (número de fax de l'assessoria).

Si lo prefiere, puede realizar el pago con cargo a su tarjeta de crédito o débito, llamando al teléfono (número de telèfon de l'assessoria).

A la espera de sus noticias, le saludamos atentamente.

(Signatura)
(Nom i cognoms de la persona de l'assessoria que ho signa)
Director del Dpto. de Contenciosos


Arribats a aquest punt, és el moment de treure la destral i fer-la servir. En altres paraules: És l'hora de passar a l'atac, per tal de tancar el tema. Us recomano no recórrer a fer cap denúncia a través de l'OCU, no pas perquè no tingueu raó, sinó perquè del que es tracta és de poder provar allò que denuncieu. Amb el burofax que haureu enviat no s'atreviran a denunciar-vos perquè saben que no tenen res a fer. Ara bé, cal parar-los els peus en el moment adequat per a què tot acabi en aquest punt i no vagi més enllà, que ja us dic jo que no va més enllà sempre que pugueu demostrar que no deveu cap quantitat a ningú.

(Els vostres nom i cognoms)
(La vostra adreça)
(Codi postal i localitat)

(Nom de l'assessoria)
(Adreça de l'assessoria)
(Codi postal i localitat de l'assesoria)

Expediente número (número d'expedient)

Estando asesorado y siendo pleno conocedor de mis derechos, a instancias del comunicado enviado por ustedes con fecha de (data), tengo a bien de exponerles la situación del caso al que se refieren al objeto de que desistan en su empeño por cobrar la cantidad de (quantitat) que reclama la empresa (nom de l'empresa de telecomunicacions) y que, en ningún caso, adeudo.

Si, aun habiendo leído íntegramente el Bureau Fax adjunto, enviado a (nom de l'empresa de telecomunicacions) el (data) y del cual dispongo del correspondiente certificado de contenido, continúan considerándome, a instancias de (nom de l'empresa de telecomunicacions), un moroso, no duden en tomar las medidas legales que consideren oportunas sin perjuicio de los costes procesales que se pudieran generar, costes que acabarían pagando ustedes.

A tal objeto les recomiendo encarecidamente no interponer demanda alguna así como dejar de perseguirme como a un delincuente, a fin de no tener que tomarme la molestia de poner este caso en conocimiento de mis abogados.

Atentamente,

(El vostres nom i cognoms)
(La vostra signatura)
(Lloc i data sencera)

(Adjuntar en la pàgina següent còpia del burofax i del certificat) 

Mentre, el ministre espanyol d'Indústria, Turisme i Comerç, suposat responsable del govern en matèria de telecomunicacions, es dedica a prendre cafè. Al cap i a la fi, tindria cap mena de sentit que qualsevol càrrec públic il·legal d'aquesta cleptocràcia intervingués a favor dels desprotegits usuaris tot i assumint el risc de no ser afavorit per aquestes companyies amb un càrrec vitalici de responsabilitat de sofà en qualsevol dels seus consells d'administració? 

Miguel Sebastián.


Plenament coneixedor el menesterio de la pràctica generalitzada d'aquests abusos, prefereix fer-se l'orni, no fos cas que cometés l'error de solucionar, de manera involuntària, cap problema a la societat que en cap cas representa.

Nota: Tota la informació que heu pogut llegir en aquest article està basada en una experiència personal viscuda i patida amb aquesta colla de gàngsters. Espero que, en cas d'haver-la d'utilitzar alguna dia, us sigui d'utilitat.

4 comentaris:

querdelf ha dit...

Doncs això, que molt bo.
És curiós veure com escrius en un castellà tan formal. :P

Fernando Solera ha dit...

No em parlis de les companyies telefòniques, perquè si començo a parlar no acabo. Són uns autèntics lladres, estafadors, estafadors, etc. Per això és molt d'agrair el teu gest de compartir amb nosaltres els documents necessaris per desvincular d'aquesta gentussa. Salutacions!

Joan gracienc ha dit...

Bravo, per enfrontar-te a tota aquesta colla de mal parits! I gràcies, per compartir amb nosaltres l'experiència viscuda (que, d'altra banda, em sap greu que l'hagis patida, és clar...). I també gràcies, per fer-nos tantes cartes tipus, per si mai hem d'actuar a la defensiva, com has hagut de fer tu...

Una abraçada, i com sempre, un article senzillament bestial!!! Per cert, faré difusió de l'enllaç, és clar...

Anònim ha dit...

Ei!

És gairebé el mateix procediment que vam seguir nosaltres. Vam haver de cancel·lar tots els serveis perquè eren incapaços de donar de baixa un dels que teníem contractats. Vam enviar Burofax i tot això. Després van venir les trucades amenaçadores, intimidatòries, cartes ultimàtum... Tenen empreses d'advocats dedicats exclusívament a perseguir als clients que volen donar-se de baixa. És una política manifesta i declarada.

Pobleinsubmís, ja t'enviaré el model que vaig escriure i fliparàs. En ella, a més, vaig afegir els motius pels quals em donava de baixa. Con mi castellano más erudito, instruido e ilustrado ;)

Corc